Tiến độ xây dựng Opal Boulevard cập nhật tháng 12.2019